سلام:

نوحه های ترکی را به کمک پسر خوبم

--
-
-
ارس) ترجمه کردم.امیدوارم مورد استفاده قرار بگیرد.

              التماس دعا