... فراموش شده

آه...ای عـا بــــر شبگــــــرد فــــراموش شــده

 بــی تو ام یک گــــذرِ ســــــرد فــــراموش شده

ای پرســـتو تو سفــــر کردی واینجا مانده ست

 لانـــــــه وبــــــرگ گُـُلِ زرد فــــرامــوش شده

 وحشت انداختــه شب، در گـــــذرِکوچـــــه ی ما

کولــه با ری غـــــــم وهمــــدرد فـــراموش شده

 می زند پرســه به هر گوشه چو طوفانزده برگ 

این دل زخمـــــــی ِ ولــــــــــگرد فراموش شد ه

قصه ی لانــــه وبی برگــــــی ِ مردم همه هست

درد تنـــــــــــهایـــی مـن درد فـــــــراموش شـده

سالهــــا حســرت رویــِـش به نگاهـــم مانده ست

حســـــرت دیـــدنت ای مــــــــــرد فــراموش شده