چقدر خوبه وقتی تشنه ای یک لیوان اب گوارا عطشت رو سیراب کنه......تا حالا وقت تشنگی لیوان ابتو به کسی تعارف کردی؟..........چه حسی رو تجربه کردی؟.............

گاهی ازم سوال میشه چرا خودمو وقف عشق کردم؟چرا عاشقانه به همه عشق می ورزم.....شاید یه جواب این سوال عطش خودم به مهر ورزی باشه.......اما گاهی این دغدغه ازارم میده که نکنه از اون طرف بام افتاده باشم! مادر اولین معلم زندگیه.مرز بین خودخواهی و دیگرخواهی رو کجا باید گذاشت؟من از خودخواهی بیزارم اما ایا نباید هیچ حقی برای خودم قائل بشم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟