از خودخواهی مادرانه باشد یا از نیاز بر اورده نشده ی یک مادر برای فهمیدن و فهمیده شدن.هر چه که هست گاهی بعضی انگار ماموریت دارند که شما را لحظاتی.نه بل ساعاتی میخکوب کنند مثل این متن زیبا که نویسنده اش صبح امروزم را با رنگین کمانی از رنگها رنگ امیزی کرد.

http://payab.persianblog.ir/post/75