تقدیم به روح پاک  مادر فرزاد و تمامی خورشید های فرو خفته در خاک.....

 

تصویر با مرور گر اکسپلورر قابل مشاهده است........