سلام............

بخاطر قطعی تلفن  چند روز به نت دسترسی نداشتم. از اینکه اسباب نگرانی شدم عذر میخوام.

بزودی در خدمتتان خواهم بود.