٢ روز است که یک مطلب را می نویسم و به جای ثبت پاک می شود...........

امروز قبلا پیشنویس کردم اما فقط بخشی حفظ شد. اگر کسی خبری دارد به ما بدهد.....شاید فصل کوچ به بلاگفا رسیده؟