آقا بیا تا زندگی معنا بگیرد ...شاید دعای مادرت زهرا بگیرد

آقا بیا تا با ظهور چشم‌هایت ...این چشم‌های ما کمی تقوا بگیرد


آقا بیا تا این شکسته کشتی ما ...آرام راه ساحل دریا بگیرد

اقا بیا تا کی دو چشم انتظارم ...شب‌های جمعه تا سحر احیا بگیرد


پایین بیا خورشید پشت ابر غیبت ...تا قبل از آن که کار ما بالا بگیرد