گرمای هوا کلافه ام می کند نفس کم می اورم اما به شوق دیدار تو که بعد دو سال می ایی و حجم  عظیم ناگفته هایمان در مجال کوتاه یک ماهه......خدا خدا می کنم که این روزهای انتظار بی وقفه بگذرند و تو از راه برسی ...............

زهرا می اید...................