بخوان به نام خدایت............

               محمد درود و صلوات خدا بر او و خاندان پاکش باد.

**********************************************************

و خواهر موسی گهواره ی او را به نیل سپرد................

بغض گلویم را می فشارد ....دخترکم تو را به نیل زندگی می سپارم  تا چون موسی پیروز و سربلند بسویم باز ایی.........

خدایا به حق دل اشوبه های مادر موسی دخترکم را از هر بلا مصون بدار.

                          امین..........