یا سامع النجوی.............................

خدایا سپاس.........چگونه شکر تو را به جا آورم وقتی برای نیاز به درگاهت حتی کلام را نیز نیازی نیست.ای مهربان ترین که این کمترین را در همیشه ی ایام با بهترین ها نواخته ای ........خدایا یاریم کن تا در همه حال صبور باشم  و تنها تو را بخواهم ای منتهای آمال عارفین...........

پ.ن-با یاری خدا و دعای دوستان مشکلم بطور معجزه آسائی حل شد...................