زهرا آمد و عطر حضورش خاطرم را عطر آگین کرد..........قلب

پ.ن- دوست عزیزم بعد دو سال می آید و من  روزهای اندک با هم بودن را با همه ی ذرات وجودم حفظ خواهم کرد.