درد از این نیست فراتر  که تو غمگین باشی

یک کتاب غلط از غصه به تدوین       باشی

آسمان بال - کبوتر - خطر .....و جا  دارد

نگران از طمع و نقشه ی شاهین  باشی

جان بکاهد غمت اما بستان جان از  او

پیش از آنی که تو مغلوب و پر از کین باشی

نیست جز در بدری حاصل  کار

گر که در ملک دل خویش غم آئین باشی

بهتر از حاشیه ی عشق بدان چیزی نیست

کوش اگر باغ صفا هست تو پرچین باشی

آرزو کن پس از این سخت جدال بد و خوب

مملو از حس تبسم به مضامین باشی

                                شاعر : عاکف-م

پ. ن- این شعر را به پسرک تنهائی تقدیم می کنم که در میان آشنایان بیشمار غریب افتاده تا به یاری خدا از این تنگه نیز عبور کند .