سر سفره ی رمضان نشسته ایم.....................

                             التماس دعا

ندارد چشم من تاب نگاه صحنه سازی ها

من یکرنگ بیزارم از این نیرنگ بازیها

زرنگی نیست این چون نارفیقا باز شد دستت

رفیقان را ز پا افکندن و گردن فرازیها!!!!!!!!

تو چون کرکس به مشتی استخوان دلبستگی داری

بنازم همت والای باز و  بی نیازیها

به میدانی که می بندند پای شهسواران را

تو طفل هرزه پو باید کنی این ترکتازی ها

تو ظاهر ساز و من حقگو  ندارد غیر از این حاصل

من و از کس بریدن ها......تو و ناکس نوازی ها!!!!!!

                 ( رحیم معینی کرمانشاهی )

پ. ن -می شود این چشم و دهان و گوش و.......بسته شود و چشم و دهان و گوش و.........ی باز شود که باید؟؟؟؟؟؟؟؟؟

          امیدوارم.........

         التماس دعا