عید تان مبارک سرافرازان.........

پ.ن- زهراجان عیدت مبارک........

بهاره جان عیدت مبارک........

مزگان عزیز.......لیلی جان......بهمن مهربان.......رضا ی مهربان........و

    اقای امیدوار ......و فرزاد مهربان..

و همه ی شما مهربانان

و همه ی شما عزیزان عیدتان مبارک