این روز ها که ذائقه ی هر مسلمان و آزاده ای تلخ است. برای تجاوز به اولین حقوق انسانی.........داشتن عقیده.......تفکر.....

چه کسی است که نداند اینها همه  مقدماتی است  بر ای مثله کردن بشریت.........ایجاد جدال و منازعه بین اقوام.و ملل و پیروان ادیان ..........باور نمی کنم که این آقا کشیش باشد.........

                 باور کردنی نیست...........

پ.ن-این روزها مدام آن صحنه ی فیلم فرار از زندان برایم تداعی می شود انجا که آن مبلغ دروغین مذهبی حتی زیر شکنجه ی تی بگ همچنان نقش بازی کرد!!!!!!!!!

پ.ن- بچه که بودم در همسایگی مان خانواده ای ارمنی خانه داشتند. ما بچه ها با هم بازی می کردیم  و مادر هایمان هم با هم رفیق بودند. هنوز نگاه مهربانشان در خاطرم می درخشد..