باسوز دل شکســــــته اش ســاز نکرد

حتی پــــر وبـال خویش را بـــاز نکرد

صـد وسعت آسمـــــان فــرا رویش بود

با آنکه پــرنــــــده بـود پــــــرواز نکرد 

( سید محمد رضا هاشمی زاده )