وقتی اوای ملکوتی جبرئیل بر رسول مکرم  اسلام که صلوات خدا براو باد نازل شد گویی ادم دیگر بار با گل خلقت سرشته شد و روح خدا در او دمید....ولوله ای در عرش و فرش بپا خاست. و محمد یتیمی از تبار پاکان به رسالت برگزیده شد. عیدتان مبارک