دخترک ما در جلسه ی مشاوره  :

مشاور : میشود از بازیهایت در ساعات تفریح مدرسه بگوئی؟

دخترک: تیله بازی* - قایم موشک و............

م : فرض کن پشت سر ١٠ نفر به صف می ایستی تا نوبت به تو برسد، وقتی تیله را پرتاب می کنی روی خط می افتد حالا چکار می کنی؟

د : خب معلومه..من سوختم و دوباره باید تو نوبت بایستم.

م : یعنی تو هیچ کاری نمیکنی؟

د : معلومه که نه.........

م : چرا؟ فکر کن چقدر معطل شدی؟

د : اگر خدا می خواست تیله توی خونه می افتاد ( لابد خدا نخواست )

م : خب راجع به بابات برام بگو...........

د : راستش من یه بابا دارم.اونم مثل من خوشگله.......اما........فقط خونه نمیاد!

م : فقط همین ؟

د : اره.........

پ .ن - شب هنگام خواب دخترک به مادرش می گوید : مامان چرا این آقا سر راست نرفت سر اصل مطلب؟

مادر : اصل مطلب مگر چه بود؟

 د: اون اقا می خواست بهم بگه که اگه بابا ندارم برای اینه که خدا نخواست .

مامان من بابا دارم فقط نمی بینمش ..برای همین دلتنگشم!!!!!!!!

دخترک نازنین و شیرین مون برای تشخیص عازم تهرانه........

                                     التماس دعا