خوبان مهربان.........مهربانان خوب و دوست داشتنی...................

دخترک ما در مرکز طبی کودکان ویزیت شد و به لطف خدا تشخیص آلرژی به دارو ی ریتالین داده شد.قرار است یک سری آزمایشات تکمیلی بصورت سر پائی انجام شود.

از اینکه در این روزها با پیامهای دلگرم کننده تان یاریم دادید سپاسگزارم.

و خدای مهربان از رگ گردن به ما نزدیکتر است.......یا سامع النجوی