اول از همه برایت آرزومندم که عاشق شوی ؛و اگر هستی؛ کسی هم به تو عشق بورزد؛ و اگر اینگونه نیست ؛ تنهائیت کوتاه باشد؛و پس از تنهائیت نفرت از کسی نیابی. آرزومندم که این گونه پیش نیاید ؛ اما اگر پیش آمد ؛ بدانی چگونه بدور از ناامیدی زندگی کنی.برایت همچنان آرزو دارم دوستانی د اشته باشی؛ از جمله دوستان بد و ناپایدار؛ برخی نادوست ؛و برخی دوستدار که دست کم یکی در میان شان  بی تردید مورد اعتمادت باشد.چون زندگی بدین گونه است. برایت آرزومندم که دشمن هم داشته باشی ؛ نه کم..نه زیاد......درست به اندازه؛ تا گاهی باورهایت را مورد پرسش قرار دهد ؛ که دست کم یکی از انها اعتراضش به حق باشد تا که زیاده به خودت غره نشوی!!!و نیز آرزومندم مفید فایده باشی نه خیلی غیر ضروری؛ تا در لحظات سخت وقتی دیگر چیزی باقی نمانده است همین مفید بودن کافی باشد تا تو را سر پا نگهدارد.همچنین ؛ برایت ارزومندم صبور باشی ؛ نه با کسانی که اشتباهات کوچک می کنند؛ چون کار ساده ای است ..بلکه با کسانی که اشتباهات بزرگ جبران ناپذیر می کنند و با کاربرد درست صبوری ات برای دیگران نمونه شوی.......و امیدوارم اگر جوان هستی خیلی به تعجیل رسیده نشوی و اگر رسیده ای؛ به جوان نمائی اصرار نورزی!!!!!!و اگر پیری؛ تسلیم ناامیدی نشوی ؛ چرا که هر سنی خوشی و ناخوشی خودش را دارد و لازم است بگذاریم در ما جریان یابند.....امیدوارم که دانه ای هم بر خاک بیفشانی هرچند خرد بوده باشد و با روئیدنش همراه شوی تا دریابی که چقدر زندگی در یک درخت وجود دارد......به علاوه آرزومندم پول داشته باشی زیرا در عمل به آن نیازمندی و برای اینکه سالی یک بار پولت را جلوی رویت بگذاری و بگوئی: این مال من است!!!!!فقط برای اینکه روشن کنی کدام تان ارباب دیگری است!!!!!!!!!و در پایان اگر مرد باشی ؛ آرزومندم زن خوبی داشته باشی و اگر زنی ؛ شوهر خوبی داشته باشی که اگر فردا خسته باشید ؛ یا پس فردا شادمان.........باز هم از عشق حرف برانید تا.........از نو بیاغازید....اگر همه ی اینها که گفتم فراهم شد دیگر چیزی ندارم برایت آرزو کنم.