از زمین تا آسمان آه است می دانی چرا؟

یک قیامت گریه در راه است می دانی چرا؟

بر سر هر نیزه خورشیدی ست یک ماه تمام

بر سر هر نیزه یک ماه است می دانی چرا؟

اشهد ان لا...شهادت اشهد ان لا ...شهید

محشر الله الله است می دانی چرا؟

یک بغل باران الله الصمد آورده ام

نوبهار قل هوالله است می دانی چرا؟

راه عقل از آن طرف راه جنون از این طرف

راه اگر راه است این راه است می دانی چرا؟

از رگ گردن بیا بگذر که او نزدیک توست

فرصت دیدار کوتاه است می دانی چرا؟

از کجا معلوم شاید ناگهانت برگزید

انتخاب عشق ناگاه است می دانی چرا؟

از محرم دم به دم هر چند ماتم می چکد

باز اما بهترین ماه است می دانی چرا

                                     سال ۱۳۸۶   علیرضا قزوه

پ.ن 1 -اگرقدر و منزلت تفکر آنقدر بالاست که گاه از نماز پیشی می گیرد.شاید بشود این محرم را به بازخوانی قیام امام گذراند.و فکر کرد که این کسی که جان و مال و خانمان را یکسره در راه خدا پیشکش کرده نه فقط برای  گرفتن حکومت از یزید که نیک می دانیم او فرزند کسی است که حکومت در نگاهش از نعلین پاره اش خوارتر است.بلکه برای اعاده ی حقی بس بزرگ بر بلندای تاریخ صلای هل من ناصر سر داده است و همه ی تاریخ را به خویش دعوت کرده است.

                                           یا حسین.................