سلام مدتیست که قادر به نوشتن نیستم ....می ایم و می روم اما نوشتنم نمی اید...ذهنم درگیر است....