قا فـلـــــــــه ی عشق..در..(اربعین)

 

 یکبار دگر تا شهــــــــــــــــدا قافله برگشت

یک قافلــــــــــــه با پای پُر از آبله برگشت

با شوق بهــــــــــــــــارو نفس سرخ شقایق

با بال و پر خســـته ی خود چلچله برگشت

تفسیر شکوفـــــــــــــــا شدن ِ خون شهیدان

مردانه زنی زخمــی از این فاصله برگشت

با وزن حماسی به حـــــــــــریم حرم عشق

با دفتر شعری به زبان گلــــــــــــه برگشت

مردی که به پــا سلسله در وقت سفر داشت

از معرکه ی خوف و خطرهـا یله برگشت

از شعله ی خـــــــــــون شهدا در دل تاریخ

آتشکــــــــــده ی روشن این سلسله برگشت

هر چند که خون شد دل گلـــــــــهای شقایق

خون فاتح شمشیر شد و قافـلــــــــه برگشت

                                                   استاد سید محمد رضا هاشمی زاده

 پ ن -  این ترکیب بند را هم امروز خواندم............التماس دعا
**************************************************************************

اربعین از خود عاشورا غم انگیزتر است در چشم من...چهل روز وقت داری که از بهت سر بریدن خورشید بیرون بیایی و تا مغز استخوان بفهمی که چه خاکی بر سر خاکیان شد با قتل حسین و یارانش...

                  آسمانه