پ ن- چندی پیش بطور تصادفی اینجا را خواندم .

پ ن - هر بار که این متن  را می خوانم برایم تازه است.                                

                                                التماس دعا