با انکه می دانستم اما خیلی هیجان زده ام...............اینجا همه چیز سپید پوش شدهمژه

دلم غنج می رود برای ذوقی که این تنبلها بعد بیداری شان خواهند کرد از دیدن اولین روز برفی امسال................