پناه بردن به خدا از اخلاق ناپسند

خدایا از سرکشی طمع و تندی خشم و چیرگی حسد و سستی شکیبایی و کمی قناعت و بد اخلاقی و زیاده روی در شهوت و پافشاری در تعصّب و پیروی از هوی و هوس و مخالفت با رستگاری و خواب غفلت و تلاش بیش از اندازه و انتخاب بر حق و مداومت بر گناه و کوچک شمردن گناه و بزرگ شمردن بندگی و فخر فروشی ثروتمندان و خوار شمردن فقیران و بد رفتاری با زیر دستان و ناسپاسی نسبت به کسی که به ما خوبی کرده است و از یاری کردن ستمگر و یا تنها گذاشتن ستمدیده و آنچه که حق ما نیست , بخواهیم یا نسبت به آنچه نمی دانیم , سخنی بگوییم به تو پناه می بریم.

و از بدی درون و کوچک شمردن گناه و از چیرگی شیطان و از این که روزگار ما را بدبخت کند و یا پادشاهی بر ما ستم کند, به تو پناه می بریم.

و از آلوده شدن به اسراف و از گرفتار شدن , به تنگدستی , به تو پناه می بریم. و از سرزنش دشمنان و نیازمندی به همنوعان و از سختی زندگی و مرگ ناگهانی و بدون توشه , به تو پناه می بریم , و از افسوس و گرفتاری بزرگ و بدترین بدبختی و از سرنوشت ناگوار و ناامیدی و از پاداش و فرود آمدن عذاب , به تو پناه می بریم .
خدایا بر محمد (ص) و خاندانش درود فرست , و مرا و همه مردان و زنان با ایمان را به لطف خود , از همه این کارها پناه ده , ای مهربان ترین مهربانان ها.

ترجمه : یاسر عرب