دختر بارانمی شناسم.آنقدر که مثل چشمانم به او اعتماد دارم.

 اینجا  را بخوانید . می خواهد فرصتی فراهم کند تا پدری  سایه اش بر سر خانواده اش باقی بماند...............

                                                مادر