خیلی سخته که احساساتت را وقتی از درجه ی جوش هم عبور کرده کنترل کنی....ما هم

اگر به خودمان بود خیلی زودتر از این ها دست به کار می شدیم .......

با  تمام شدن ششمین ماه نی نی ناز مون روز

24 بهمن همراه دومی و سومی راهی بازار شدیم و با خرید اولین وسائل نی نی خوشگلمان دلی از عزا در اوردیم.

دیدن شور و شوق خاله ها حین خرید دیدنی بود و مایه ی مسرت مضاعف مادربزرگ............خوشحال میشیم ما را در این امر مهم و حیاتیقلبمژه  یاری نمائید........

                                        امضا....................

                                                   مامانی