طبق آخرین خبرها نوه ی عزیز و دردانه ی من دختر نازی با نام    آرتادخت  هستند.از خود راضی

11 خرداد  روز نزول اجلال دخترک ماست....مژه