مهمان عزیزی دارم.........مادرم بعلت بیماری در خانه ی ماست.......در تکاپوی جارو پارو  ( خانه تکانی ) هم هستم.......اگر کم پیدا هستم اما.............بیادتان هستم و ..........

                            دوستتان  دارم...........