سلام یک طلوع تا طلوع شمس ما فاصله است.....پیشاپیش عید بزرگ نیمه ی شعبان را به همه تبر یک می گویم .برای ظهور نزدیک و اسانش دعا کنیم.     امین