برای از تو گفتن بهانه لازم نیست........هنوز مرداد نشده تا سالگرد 32سالگی پیوندمان را به یاد آورم..........

این منم....زنی بر آستانه ی 50........خوب می دانم که گذر زمان مثل آب و باد است بر تن خاک............بی ترحم..بی گذشت........و زیبائی و طراوت مثل برگ درخت خشک می شود و می ریزد..........

اما در نگاه تو هنوز من 18 ساله ام...............چشم ها هرگز دروغ نمی گویند..........این گرانبهاترین هدیه ایست که هر روز از تو می گیرم.......

          دوستت دارم بزرگ مرد دوست داشتنی........

پ. ن-  همه ی آرزویم اینست که همه ی دختران من همواره عزیز همسرانشان باشند.