خبر تلخ و طاقت سوز بود.....................

 

      شیرزاد طلعتی روز جمعه  9 / 2 /  90    مریمش

را تنها گذاشت.