و سر انجام موسی از نیل گذر کرد.....................

و خدائی که یونس را در دل ماهی امان بخشید..............

همو فرشته ی کوچکمان را توان بخشید تا از نیل حادثه بگذرد...........

                              خدایا سپاس...............

                                                مامانی.......قلب