خدای من........خدای خوب و مهربان من...........بر من ببخش

    هر آنچه از سر جهل و ندانم کاری مرتکب شدم.

   این بنده ی عاصی و عاشقت امشب سر به درگاه گشوده ات

  می ساید و در زلال اشک غسل می کند به امید اجابت ........

  باشد که از گستره ی لطف بیکرانه ات آن ببخشی که در خور

  کبریائی توست..........

 

                              التماس دعا..........

      پ ن -   مشکلی برای یکی از عزیزانم پیش آمده که آسمان چشمانم 

     بارانیست . اگر دلتان در لابلای حریر دعا شکست او را نیز به صاحب دعا

     بسپارید.

   ادامه:  این  آرزوها ی    زهرا  هم بسیار خواستنی هستند.