و این زهرا ی ماست  که می نویسد. از همه می خواهم فقط

یک بار بخوانیدش . مطمئنم مثل من لذت خواهید برد.

پ ن- این  آدرس جدید زهرا است. از این به بعد    اینجا   می نویسد. او دختر خواهر من است که به نوعی قل سوم خونواده است. با دوقلوهای من فقط 6 ماه تفاوت سنی دارد.