5 شب است که در این خانه مستقر شده ایم. هنوز اینترنت نداریم و در انتظار وصلیم !خیال باطل

بار دومی است که با اینترنت هیزمی پست می گذارم و همه اش می پرد.

دلم بیتاب همه ی شما عزیزان دوست داشتنی ام هست و انبانی پر از نا گفته ها دارم.

سرعت آنقدر کند و بطئی است که برای لود شدن همین صفحه ربع ساعت منتظر ماندم.

 

     زهرا هم آمده و ما فقط یک بار در خانه ی دخترم همدیگر را دیدیم.

       دوستتان دارم عزیزان نادیده ی من ...............

                                                                           مادر