سلام به ماه خدا...سلام به فرشتگان الهی که از عرش به فرش امده اند تا شاهد شکوه جلوه ی ادم باشند .....زیباترین تجلی روح بندگی در پیشگاه بنده نواز....سلام و درود بیکران نثار علی بزرگ...مولود کعبه....کننده در خیبر...پدر یتیمان.....بزرگ مظلوم عالم....سلام و درود بر کریم اهل بیت....مظلوم پسر مظلوم....سلام به مهمانان عزیز این ماه بزرگ....التماس دعا