متن زیر در حقیقت پستی بود که من در اینجا  خوانده بودم اما چون سایتش ف*ی*ل*.......است برایتان کپی کردم .  این خانوم یک روانشناس هستن که یکی از کارهاشون در محل کار تشخیص و نیز درمان و حمایت  از قربانی چنین حوادثی است .

من معتقدم دادن آگاهی در این زمینه  می تواند سودمند باشد 1_ هشداری است برای زنانی که عمر گرانبها و طراوت و جوانی شان را بیهوده صرف می کنند تا بر گسل خانه ای بسازند.

2_ تذکاری است برای آنان که بدون تحقیق کافی دست به ازدواج های شتاب زده می زنند.

3_ هشداری است در بازنگری به باورهای غلط.........همان که به مرد این اجازه را می دهد که برای اداره خانواده فقط از زور بهره بگیرد.و به والدینی که این باور غلط را به پسرانشان می اموزند.و حتی به دخترها نیز گفته می شود که این مسئله امری طبیعی است ......

 این پست را هم بخوانید...........کامتان را شیرین می کندلبخند