چند روزی است که دارم تمرین می کنم دوباره با خودم آشتی کنم.رو به آینه

می ایستم و با خودم نجوا می کنم.به تصویر توی اینه زل می زنم و از او می پرسم:

 

  از من چه می خواهی؟ چه کاری باید برایت بکنم؟تا...........بشوی همانی که باید....

 

   دارم تمرین می کنم خودم را دوست بدارم......بپذیرمش ......بغلش کنم و کمک کنم

 

  تا به هر انچه که می خواسته و نرسیده ..........به هر علتی ....برسد.

 

  پی نوشت : من خوبم و ممنونم از اینکه همراهیم می کنید.

 

   پریسا جان گمت کرده ام برایم آدرست را بگذار.........