دل خورشید محک داشت ؟ نداشت......

 

        یا به او  آینه شک  داشت ؟ نداشت......

 

 آسمانی که فلک می بخشید احتیاجی به فدک داشت؟نداشت...

 

 

غیر دیوار و در و آوارش , شانه ی وحی کمک داشت ؟ نداشت....

 

مردم شهر به هم می گفتند : در این خانه ترک داشت؟ نداشت...

 

شب شد و آینه ی ماه شکست!!دست آین مرد نمک داشت؟

 

                          نداشت....دل شکسته

 

تو بپرس از دل پر خون ز غمت !! چهره ی یاس کتک داشت؟

 

                      نداشت....گریهدل شکسته

 

بعدا نوشت :برای یکی از بچه های وبلاگیم التماس دعای خاص دارم.

تو این عصر دلگیر شهادت خانوم که چشمای خیلیا بارونیه ازتون می خوام هر جا دلتون شکست دعا کنین.

 

                         یا زهرا................