چند روزه تو برزخ تلخی دست و پا می زنم .قادر به توصیف آنچه بر من

می گذره نیستم.

 

روزهای پر خیر و برکت رجب رو می گذزونیم اما انگار من در برهوتی خشک و لم یزرع

 

گرفتار شده ام........عطش ...گم گشتگی سهم این روزهای منه!!!!!!!!!!!!

 

دارم سعی می کنم تا با بی اعتباری دنیا...........با دنیا دوستی نارفیق.......

 

کنار بیام........اما باور کنید خیلی سخته!!!!!!!!!!!!!!!نمیشه 32 سال رو........همسفره

 

بودن رو.........همسفر بودن رو........همراه بودن رو...........همسفر حج بودن رو......

 

همسفر کربلا بودن رو.....بیخیال شد.............

 

تمام این روزا زمزمه می کنم.........................

 

آی مردم ........آی مردم علی از دنیاتون سیره!!!!!!!!!!!!!!