آشفته ام !!!!!!!!!!!دیشب منزل  خواهرم کنار  کبوتر هایش ( دختر هایش ) بودم.خودش کیلومتر ها آن سوتر  روی تخت بیمارستانی در تهران در انتظار عمل..........ساعتی دیگر

می برندش اتاق عمل......شاید مدتی نباشم. دعا کنید بار دیگر خبرهای خوب باشد و

همه مان از این گردنه به سلامت بگذریم.

پ . ن- گوشیم را گم کردم و همه ی شماره هایش رادل شکسته......بعضی از دوستان وبلاگی به من لطف داشتند و کاش دوباره بتوانم شماره هایشان  را بگیرم.

 

نر گس جانم زیارتت قبول جان دلم........حجت مشکور.....