این مطلب مخاطب خاص داره!!!!!!!!!!!!

وقتی کودکت توی زمین بازی زمین می خوره............وقتی هلش میدن.........وقتی سرخورده پناه میاره تو آغوشت سهل ترین کار اینه که محکم بگیری تو بغلت و تا همیشه

( اگرچه ممکن نباشه ) از همه چیز و همه کس دورش کنی..........اما مادری سهل نیست!!!!!!!!!!!

بغلش می کنی.........گرمش می کنی ........تا...........آماده اش کنی ....برگرده

تو زمین..........اون حق داره بازی کنه.........گاهی ببره........گاهی ببازه......

اما..............اما.............بازنده کسیه که زمین رو واگذار می کنه.............

وقتی کسی رو عاشقانه دوست داریم.......مثل یک مادر.............با عشقی بی بدیل.....

 

بهش حق میدیم....که گاهی خسته باشه و دلزده.........اما....در عین حال که

 

نگاهمون.........حمایتمون پشتش هست....اجازه میدیم بدون وابستگی رو پاهاش بایسته.....

اون حق داره مستقل باشه و محکم......این بهترین هدیه و درسیه که مادرا باید

به بچه هاشون بدن..............اما...........بدون کار آسونی نیست....

ولی...........به امتحانش می ارزه!!!!!!!!!!