باز مهمان شده ایم.....سفره گسترده اند از این سر..........تا آن سر....از زمین تا

      آسمان.............

میهمان دوست شده ایم و در کنار او..... تا خستگی ها و دلزدگیها را با ترنم اوای

فرشتگان به کناری نهیم......

سودای بهشت ارزانی سوداگران.........ما را جرعه ای از شراب قرب بس است.