وقتی شرح درد نازنین  را می خوانم دلم شرحه شرحه می شود

 

از این همه درد.......اما به فرزندیش غبطه می خورم.........خوب دختری است....

 

انسان بزرگیست....آدم پیش بعضی از آدمها خیلی کم می شود....انگار گم

 

می شود .

 

----------------------------------------------------------------------------------------

هر چه نوشته بودم پرید.....شاید وقتی دیگرگریهگریه

 

********************************************************

 بعدا نوشت :

مادر عزیز نازنین در ماه میهمانی خدای مهربان    راهی  سرای دیگر شد.

 

برای روح بزرگش از خدای بزرگ ارامش و غفران و برای بازماندگانش صبر جمیل ارزومندم.

بیشک تسلیت واژه ی حقیری است در بیان عظمت این حادثه.......شب های بی

مادری یلدای بی پایان است......