نشمیل عزیزم.......باورم نمی شود فرشته ی کوچکت پر کشیده باشد!!!!!!!!

کلمات از من فرار می کنند......خیلی سخت و تلخ است که مادر باشی و به

مادری در سوگ جگرگوشه اش تسلا دهی.

فقط......فقط می دانم بدن لطیف و بهشتیش را فرشتگان تا بهشت

بدرقه کرده اند...........