الهی لا یمکن الفرار من حکومتک...................

 

خدایا کجا بروم که در حکومت تو نباشد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تا بتوانم سرکشی کنم.......گردن کشی کنم..............

 

ای تنها ملجآ و پناه ما...........اینک مردم ستمدیده ی آذربایجان......

خاک مظلوم من....جز تو دادرسی ندارد..........