تا چند روز پیش نام اهرتابلویی بود سر راهمان به نقده در اذربایجان غربی

اما حالا برای همیشه یادآور لرزش و آوار و زلزله............کودکان بی مادر.......

مادران بی فرزند.........مظلومیت..........داغ........درد........و...................

آنا و چپ دست پلی شده اند برای دلها و دست های مهربانتان............